Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

 

Pokiaľ ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu www.studiolivia.sk, zverujete nám svoje osobné údaje. K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo. Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, ďalej len GDPR,  platné od 25.5.2018).

 

1. Kto je správca Vašich osobných údajov

Správcom osobných údajov na webe www.studiolivia.sk, je Lívia Mészárosová, IČO 37232266, so sídlom Júliusa Fučíka 797/45, 925 22 Veľké Úľany, zapísaná na Okresnom úrade Galanta, č.živ.reg. 202-8899. E-mail: liviam@studiolivia.sk. . Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, tj. určujem, ako budú osobné údaje spracované, za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovávaním osobných údajov budú pomáhať.

 

2. Kontaktné údaje

Pokiaľ sa budete chcieť na mňa obrátiť v priebehu spracovania Vašich osobných údajov, môžete ma kontaktovať na tel. č.  0905 820 376 alebo na e-mail liviam@studiolivia.sk

 

3. Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca Vašich osobných údajov splňujem zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

Budem spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.

Plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.

Umožním Vám a budem Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami zveríte, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):


 

4. Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami zveríte, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):


Marketing – zasielanie newslettrov

Vaše osobné údaje (meno, e-mail), pohlavie, na čo klikáte v e-maili, kedy ho najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných ponúk. Pokiaľ ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú, a to po obdobie trvania Vášho záujmu.

Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame Vám newslettre len na základe Vášho súhlasu, po dobu trvania Vášho záujmu.

V oboch prípadoch môžete záujem - súhlas kedykoľvek odvolať, použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.  

 

Pokročilý marketing na základe súhlasu

Len na základe Vášho súhlasu Vám môžeme posielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. na remarketing a cielenie reklamy na Facebooku a to po dobu trvania Vášho záujmu. udelenia súhlasu. Ten je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

 

Fotografická dokumentácia, referencia

Len na základe Vášho súhlasu môžeme použiť Vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na našich stránkach, a to do doby, než Váš súhlas odvoláte. Ten je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

 

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestaví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 

5. Cookies

Pri prehliadaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, ktoré stránky si prezeráte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe Vášho súhlasu.

Naše webové stránky je možné si prezerať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom prehliadači kedykoľvek zakázať. Viac o tom, ako využívame cookies nájdete na tomto odkaze.

 

6. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime Vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií. Vaše údaje chránime ako svoje vlastné. Prijali sme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie Vašich osobných údajov.

 

7. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom

K Vašim osobným údajom majú prístup moji zamestnanci a spolupracovníci, s ktorými máme uzatvorené zmluvy o mlčanlivosti.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov.  Ide o tieto tretie strany, resp. okruh príjemcov:

SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00  Brno, CZ – e-mailingové služby

Facebook - marketing, Google (Ads, Cloud, Analytics) - marketing

UPWEB.sk – IT služby

 

S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využívať služby ďalších aplikácií alebo spracovateľov, pre zjednodušenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takomto prípade budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Vaše údaje nebudeme predávať do tretích krajín. Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 

8. Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

 

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

 

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

 

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj Lívia Mészárosová (ako živnostník) mám povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

 

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa Vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

 

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

 

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.

 

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v našej spoločnosti, a to telefonicky na linke 0905 820 376, poslaním e-mailu alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti na adresu: Lívia Mészárosová, IČO 37232266, so sídlom Júliusa Fučíka 797/45, 925 22 Veľké Úľany alebo e-mail liviam@studilivia.sk.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne. Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, Vás budeme informovať.

 

Odhlásenie zo zasielania newslettrov a obchodných správ

E-maily s inšpiráciami, článkami, produktami, službami Vám zasielame pokiaľ ste našim zákazníkom na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame Vám ich na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete kedykoľvek ukončiť odber e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.

 

10. Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

Tieto zásady spracovania a ochrany osobných údajov platia od 25.5.2018.

 
Lívia Mészárosová 
Terapeut pre telo i dušu

 

Viac ako 20 rokov skúseností s klientmi, aj vo svojom živote. Tisícky štúdií prispeli k rozvoju schopností, navnímať a naviesť vás na najkratšiu možnú cestu k vášmu cieľu - spokojnému, šťastnému životu v plnom zdraví. 

 

Cítim nesmiernu vďaku za to, že si mi prišla do života. (Alebo ja do Tvojho?)

Nech je to akokoľvek, je to skvelé.

Si nádherný učiteľ, ktorý pomáha ľuďom poznať pravdu o sebe samom. Jemne, citlivo vedieš ľudí, otváraš im oči, srdce spôsobom, aby mali odvahu ísť dopredu.

Pri odchode od Teba som mala pocit, že to Dokážem, že Môžem, že Viem.

Prišla som si liečiť zdravotné problémy, ktoré ma sprevádzali niekoľko rokov a medicína si nevedela rady. Miesto toho som si dávala do poriadku dušu.

A čuduj sa svet... Čím viac som sa spoznávala a začala alebo učila chápať súvislosti, tým menej som mala zdravotných problémov.

S láskou,

Saška

UPOZORNENIE: Informácie na tomto webe sú založené na osobnej skúsenosti autora. V žiadnom prípade nenahrádzajú lekárske vyšetrenia. Ak máte zdravotné problémy, konzultujte prípadné postupy so svojim lekárom.